10 ทักษะที่ต้องมีก่อนปี 2025 ท่ามกลางสถานการณ์ Double Disruption

10 ทักษะที่ต้องมีก่อนปี 2025 ท่ามกลางสถานการณ์ Double Disruption

มันไม่ใช่แค่การเข้ามาของเครื่องจักร เทคโนโลยี หุ่นยนต์ หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มาสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดแรงงาน แต่มันกลับผนวกเข้ากับการเกิดขึ้นของโรคระบาดที่เราคาดไม่ถึง เป็นการตอกย้ำถึงความจำเป็นในการปรับตัวอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน

จากรายงาน The Future of Jobs Report 2020 ที่จัดทำโดย World Economic Forum ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ข้อสรุปที่ว่า จำนวนครึ่งหนึ่งของบุคลากรในตลาดงานจะต้องได้รับการ Reskill ภายใน 5 ปีต่อจากนี้ เพื่อไม่ให้สูญเสียอาชีพของเขาไป

.

ในรายงานฉบับเดียวกันนี้ยังเปิดเผยถึงทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ จากเดิมที่มีความกังวลว่าทคโนโลยีต่าง ๆ จะเข้ามาทดแทนการทำงานของมนุษย์ จนต้องเร่งทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ แต่กลายเป็นว่าในช่วงเวลา 2–3 ปีที่ผ่านมา องค์กรและบุคลากรต่างเลือกที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับทักษะด้านศักยภาพของมนุษย์ (Human Potentials) และทักษะการจัดการสุขภาวะส่วนบุคคล (Self-Management) เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

10 ทักษะที่ต้องมีในอีก 5 ปีข้างหน้า

.โดย 10 อันดับทักษะที่คนทำงานและองค์กรชั้นนำเห็นว่าเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองใน 5 ปีต่อจากนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย

 

1. Analytical Thinking and Innovation — การแก้ปัญหาโดยใช้ตรรกะในการคิดวิเคราะห์ และความคิดเชิงนวัตกรรม

2. Active Learning and Learning Strategies — การเรียนรู้อย่างมีกลยุทธ์และเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. Complex Problem-Solving — การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน

4. Critical Thinking and Analysis — การแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงเชิงวิพากษ์ และวิเคราะห์ผลการแก้ปัญหานั้น ๆ

5. Creativity, Originality and Initiative — การคิดริเริ่มและความสร้างสรรค์แปลกใหม่

6. Leadership and Social Influence — การเป็นผู้นำ การออกความเห็น และการรับผิดชอบในฐานะกลุ่มบุคคล

7. Technology Use, Monitoring and Control — การเลือกใช้ ดูแล และควบคุมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

8. Technology Design and Programming — การออกแบบและโปรแกรมชุดคำสั่งสำหรับเทคโนโลยี

9. Resilience, Stress Tolerance and Flexibility — การเปิดรับต่อความเปลี่ยนแปลง การควบคุมอารมณ์ และการฟื้นฟูในภาวะวิกฤต

10. Reasoning, Problem-Solving and Ideation— การให้น้ำหนักความคิดด้วยเหตุผล และข้อมูลเชิงปริมาณ

 

เริ่มต้น Reskills จากสิ่งเหล่านี้ก่อน

ซึ่งเมื่อนำทักษะทั้ง 10 ข้อ มาวางอยู่บนพิ้นฐานของ 4 กลุ่มทักษะ จะได้เป็นรูปแบบดังนี้

  • Problem-Solving — การแก้ไขปัญหา (Analytical Thinking and Innovation; Complex Problem-Solving; Critical Thinking and Analysis; Creativity, Originality and Initiative และ Reasoning, Problem-Solving and Ideation)
  • Self-Management — การจัดการสุขภาวะส่วนบุคคล (Active Learning and Learning Strategies และ Resilience, Stress Tolerance and Flexibility)
  • Work with People — การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Leadership and Social Influence)
  • Technology Use and Development — การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Use, Monitoring and Control และ Technology Design and Programming)

.

หากลองสังเกตให้ดีใน 10 อันดับทักษะนั้น เป็นทักษะในกลุ่ม Problem-Solving และ Self-Management ไปแล้ว 7 ใน 10 จึงเป็นการยืนยันที่ดีถึงความจำเป็นของทักษะเพื่อการแก้ไขปัญหา และจัดการกับสุขภาวะส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็น ‘Double Disruption’ ที่ประกอบด้วยความกังวลจากการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยี และความไม่แน่นอนจากภัยโรคระบาด ที่อาจส่งผลต่อชีวิตและการทำงานของเราไปอีก 5 ปี 

 

Sources:

บทความชิ้นนี้เขียนโดยทีมเนื้อหาของ Conicle บริษัท Start-up EdTech สัญชาติไทย เจ้าของแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเพื่อแสดงถึงสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในโลกแห่งการเรียนรู้

 

กำลังหาข้อมูลบริการและผลิตภัณฑ์ HR อยู่หรือเปล่า?

HR Explore Green

HR Explore แพลตฟอร์มแรกในไทยที่รวบรวม HR Products & Services มากที่สุด

มาพร้อมระบบเปรียบเทียบราคาเพื่อช่วยตัดสินใจ จะเป็น SMEs หรือธุรกิจใหญ่ ที่นี่มีครบ !

HR Explore Green

 

Relation Tags