Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนพฤศจิกายน 2022

Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนพฤศจิกายน 2022

มาถึงช่วงปลายปีที่ถือเป็นโค้งสุดท้ายที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อใหองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นเวลาแห่งความละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยความใส่ใจระหว่างกันเป็นพิเศษ องค์กรที่ปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ได้ดีจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรที่ไม่รู้ว่าจะรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร ดังนั้นหากเราต้องการให้องค์กรประสบความสำเร็จ การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีของผู้เชี่ยวชาญก็ถือเป็นสิ่งที่ HR ต้องรู้ โดยคุณสามารถหาคำตอบในทุกหัวข้อที่สงสัยได้จาก HR Board แพลตฟอร์มคุณภาพที่จะช่วยให้ชุมชน HR กว้างขึ้นกว่าที่เคย

Q&A Of the Month จำนวน 5 ข้อที่เราคัดสรรมาในเดือนนี้มุ่งเน้นไปในหลากหลายประเด็น ทั้งด้านวัฒนธรรมองค์กร, การออกใบเตือน, เงินเดือน, สวัสดิการพนักงาน โดยมีคำถามที่น่าสนใจและคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ ดังนี้

Contents

มาถึงช่วงปลายปีที่ถือเป็นโค้งสุดท้ายที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อใหองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นเวลาแห่งความละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยความใส่ใจระหว่างกันเป็นพิเศษ องค์กรที่ปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ได้ดีจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรที่ไม่รู้ว่าจะรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร ดังนั้นหากเราต้องการให้องค์กรประสบความสำเร็จ การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีของผู้เชี่ยวชาญก็ถือเป็นสิ่งที่ HR ต้องรู้ โดยคุณสามารถหาคำตอบในทุกหัวข้อที่สงสัยได้จาก HR Board แพลตฟอร์มคุณภาพที่จะช่วยให้ชุมชน HR กว้างขึ้นกว่าที่เคย Q&A Of the Month จำนวน 5 ข้อที่เราคัดสรรมาในเดือนนี้มุ่งเน้นไปในหลากหลายประเด็น ทั้งด้านวัฒนธรรมองค์กร, การว่าจ้าง, เงินเดือน, การสัมภาษณ์งาน, สวัสดิการพนักงาน โดยมีคำถามที่น่าสนใจและคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ ดังนี้

Q1 : การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร ควรทำปีละกี่ครั้ง ?

อยากทำแบบสำรวจเพื่อหาคำตอบว่าวิธีดำเนินงานขององค์กรตอบสนองความต้องการของพนักงานหรือไม่ ควรทำอย่างไร และบ่อยแค่ไหน ?

A: โดย Poonnie HR

การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรควรทำปีละ 2 ครั้ง โดยครึ่งปีแรกอยากให้ทำในลักษณะของการใช้ชุดคำถามสั้น ๆ  (Pulse Survey) เพื่อเป็นการวัดอุณหภูมิและทิศทางของพนักงาน จากนั้นเมื่อได้ผลมาแล้ว ให้นำมาปรับปรุงตามความเหมาะสมก่อนถึงการประเมินประจำปี

มีแบบสอบถามบุคลากรอีกประเภทที่อยากให้ทำมาก ๆ คือ Stay Interview เพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้เราบริหารจัดการงานและคนในองค์กรได้ดีเพียงใด

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Board และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇


Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนพฤศจิกายน 2022

Q2: พนักงานในองค์กรกลายเป็นคนมีชื่อเสียงบน TikTok เราขอให้มาช่วยงานฟรีได้หรือไม่ ?

บริษัทว่าจ้างพนักงานอยู่คนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นคนมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ ผู้บริหารจึงคุยกันว่าอยากให้พนักงานคนดังกล่าวช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรให้บนแพลตฟอร์มขององค์กรเอง (ไม่ไปยุ่งกับแพลตฟอร์มส่วนตัว) แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายให้ เพราะถือว่าเขาเป็นลูกจ้างที่เราจ่ายเงินเดือนให้อย่างเหมาะสม ในที่นี้บริษัททำได้หรือไม่ อยากขอคำแนะนำเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบ

A: โดย นภัสราพร เด่นพงศ์พันธุ์

ภาษา HR เรียกกรณีนี้ว่า “มูลค่าของพนักงานเปลี่ยนไป” หากเขาทำงานลักษณะนี้ข้างนอกก็อาจได้ค่าตอบแทนมากกว่าที่บริษัทด้วยซ้ำ ดังนั้นองค์กรควรให้คุณค่ากับความสามารถของพนักงาน และเจรจาขอบเขตงานใหม่ให้ครอบคลุมสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ไม่ควรขอให้ช่วยงานฟรีโดยไม่มีความสมัครใจเด็ดขาดเพราะอาจทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาขึ้นได้

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Board และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇


Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนพฤศจิกายน 2022

Q3: อยากให้พนักงานรู้สึกรักองค์กรเหมือนกับเรา HR ควรทำอย่างไร ?

พนักงานในองค์กรไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดหรือความก้าวหน้าขององค์กร หากเราต้องการให้พวกเขารักองค์กรมากกว่านี้ HR ควรเข้าไปมีบทบาทอย่างไร ?

A: โดย  ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

แนะนำให้สร้างระบบ PMS – Performance Management System (ระบบการบริหารผลงาน) จะช่วยแก้ปัญหาได้ หรือใช้วิธีต่อไปนี้

– ปรับ Mindset ทั้งหัวหน้าและลูกน้อง เน้นเป้าหมายการทำงานร่วมกัน ให้ยึดผลสำเร็จขององค์กรเป็นที่ตั้ง

– หัวหน้าต้องสร้างความเป็นผู้นำให้ลูกน้องเกิดศรัทธาและยอมรับ

– สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน พูดคุยกันบ่อย ๆ สื่อสารในสิ่งที่สร้างสรรค์ 

– พัฒนาลูกน้องทั้งทางด้าน Soft Skills & Hard Skills มีการประเมิน ให้ข้อแนะนำ ติดตามผลเป็นระยะ

– อาจใช้มาตรการทางวินัย มีการลงโทษที่เหมาะสม กรณีที่ลูกน้องขาดประสิทธิภาพในการทำงาน

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Board และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇


Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนพฤศจิกายน 2022

Q4: HR ต้องทำอย่างไรหากต้องการให้พนักงานเก่าและใหม่เข้าใจเรื่องฐานเงินเดือนที่แตกต่างกัน

อยากสร้างความเป็นธรรมภายในองค์กร (Internal Equality) โดยเฉพาะเรื่องฐานเงินเดือนที่พนักงานเก่าและใหม่ได้ไม่เท่ากัน มีวิธีอย่างไรบ้าง ?

A: โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

เงินเดือนเป็นเรื่องเซนซิทิฟมาก ดังนั้น HR ต้องใช้หลักการทางด้าน Compensation Management เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมภายในองค์กร (Internal Equity) ซึ่งแม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 100% แต่ก็ดีกว่าการไม่ทำอะไรเลย

HR สามารถใช้วิธีดังต่อไปนี้

จัดค่าตอบแทนแบบจูงใจเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนแบบคงที่ เช่นการจ่ายเบี้ยเลี้ยง, เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ, โบนัสตามผลงาน หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ในกรณีที่ทำผลงานได้ตามเป้าหมาย

การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ (Welfare & Benefits) เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม, การท่องเที่ยวประจำปี, วันลาพิเศษ, การให้หุ้นแก่พนักงาน (Profit Sharing) โดยพิจารณาจากผลงานและอายุงานเป็นหลัก

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Board และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇


Q&A of the Month: 5 คำถามเด็ด HR ประจำเดือนพฤศจิกายน 2022

Q5: พนักงานทำผิดเกินจำนวนที่กำหนด สามารถไล่ออกโดยไม่จ่ายชดเชยได้หรือไม่ ?

ถ้าเราออกใบเตือนเรื่องมาสายให้พนักงานครบ 3 ครั้ง แล้วต่อมามีการทำผิดซ้ำเดิมอีก เราสามารถให้ออกเลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ไหม ?

A: โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

การออกใบเตือนเรื่องมาสายให้พนักงานครบ 3 ครั้ง ให้ดูเอกสารด้วยว่าเป็น “หนังสือลงโทษทางวินัย” ที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทรือไม่  

กรณีไม่ใช่ ก็จะเป็นแค่ใบเตือนทั่วๆ ไป โทษจะเบา ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง หากเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย

กรณีใช่ ก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยและเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือน พิจารณาเลิกจ้างได้ แต่ให้ทบทวนเพราะอาจเข้าข่าย “การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม”  ทั้งนี้หนังสือลงโทษทางวินัย มีอายุความ 1 ปี นับจากวันที่กระทำผิด

อ่านคำตอบเพิ่มเติมใน HR Board และอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ที่นี่ 👇

HR Board HR NOTE

คุณก็สามารถเป็น HR Partner กับเราได้นะ!

เพียงเข้ามาร่วมกิจกรรมตอบคำถามกับเราที่นี่: https://bit.ly/3uvO3EA
คำตอบของคุณจะได้รับการจัดอันดับ หากคุณเป็น 1 ใน 10 ที่ร่วมกิจกรรมมากที่สุด
ทีมงานจะคัดเลือกคำตอบและหัวข้อที่โดนใจมาเผยแพร่ในเพจ HR NOTE.asia

คลิกด้านล่างเพื่อสมัครเป็น HR Partner ได้เลย!

HR Board HR NOTE Partner

Relation Tags