ระบบบันทึกเวลาทำงานคืออะไร มาทำความเข้าใจถึงความสำคัญและความรู้พื้นฐานของระบบบันทึกเวลาทำงาน

Time Management ระบบบันทึกเวลาทำงานคืออะไร

ในครั้งนี้ผมจะแนะนํา “การจัดการบริหารเวลาเข้าทํางาน” ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อเงินเดือน และเป็นสิ่งสําคัญต่อพนักงาน

การจัดการบริหารจัดการเวลาเข้าทํางานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และมีความสําคัญสําหรับการจัดการพนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งการละเลยการจัดการเวลาก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีในสําคัญต่อบริษัท

1.การจัดการบริหารเวลาเข้าทํางานเริ่มต้นอย่างไร

การจัดการการบริหารเวลาเป็นความเข้าใจของบริษัท และการจัดการสถานะการบริหารเวลาของพนักงานอย่างถูกต้อง

โดยเฉพาะสิ่งนี้หมายถึงการบันทึกเวลาเริ่ม และสิ้นสุดเวลาทํางาน การพักเบรค การทํางานล่วงเวลา จํานวนวันหยุด เป็นต้น เพื่อให้บริษัทเข้าถึงสถานะการเข้าทํางานของพนักงาน

ทําไมการจัดการบริหารเวลาจึงมีความจําเป็น

เหตุใดบริษัทจึงจําเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการเวลาของพนักงาน

ข้อแรกคือเพื่อเป็นการจ่ายเงินที่เหมาะสมให้กับพนักงาน อะไรที่เป็นพื้นฐานในการคํานวนเงินเดือนของพนักงาน นั่นคือจํานวนชั่วโมงการทํางาน และนี่เป็นเพราะค่าจ้างที่ค้างชําระและสิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้น และเป็นไปไม่ได้ที่จะจ่างเงินอย่างถูกต้องให้กับพนักงานหากการจัดการชั่วโมงไม่ถูกต้อง

1.เมื่อมีการบริหารจัดการเวลาเข้าทํางาน และรายการประเภทใดที่ควรจะต้องการจัดการ

เพื่อที่จะดําเนินการจัดการบริหารเวลาได้อย่างถูกต้อง จึงมีวามจําเป็นที่จะต้องรู้ว่ารายการประเภทใดที่จะต้องมีการจัดการ

โดยเฉพาะรายการที่จําเป็นในการบริหารจัดการเวลาดังนี้

 • เริ่มต้นเข้าทํางานและสิ้นสุดเวลาทํางาน
 • จํานวนชั่วโมงทํางาน
 • เวลาพัก
 • ล่วงเวลา
 • จํานวนชั่วโมงทํางานตอนดึก
 • จํานวนชั่วโมงทํางานในช่วงวันหยุด
 • จํานวนวันที่เข้าทํางาน
 • จํานวนวันที่ขาด
 • จ่ายเงินวันหยุด
 • จํานวนวันหยุดที่เข้าทํางาน
 • จํานวนครั้งและชั่วโมงที่เหลือก่อน/มาสาย
 • จํานวนที่เหลือจ่าย/วันที่เหลือ

เกี่ยวกับรายการข้างต้น การจัดการจํานวนชั่วโมงทํางานที่ถูกต้อง ทําให้เราสามารถจ่ายเงินเดือนและค่าล่วงเวลาของพนักงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนําไปสู่การป้องกันชั่วโมงที่ยาวนาน และวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.อะไรคือผลกระทบด้านลบจากการละเลยการจัดการบริการเวลา

ผลกระทบด้านลบประเภทใดที่บริษัทอาจเผชิญหน้าเนื่องจากการเพิกเฉยต่อการการจัดการบริหารเวลาในประเทศไทย และผลกระทบเชิงลบที่มีการพิจารณามีดังนี้

2.1 ไม่สามารถจ่ายเงินให้พนักงานได้อย่างถูกต้อง

บริษัทโดยธรรมชาติไม่สามารถจ่ายเงินเดือนตรงกับจํานวนชั่วโมงที่ทํางานให้กับพนักงานได้ หากไม่สามารถเข้าใจจํานวนชั่วโมงการทํางานของพนักงานได้อย่างถูกต้อง

ลองคิดดูว่ามันจะก่อให้เกิดความไม่พอใจของพนักงานได้อย่างไร และซึ่งนําไปสู่ปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์

2.2 ความเป็นไปได้ของการละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินเดือนที่เป็นไปตามกฎหมายหากไม่สามารถเข้าใจจํานวนชั่วโมงการทํางานของพนักงานคนนั้นได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น การไม่จ่ายเงินเดือนที่ถูกต้องซึ่งละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อาจนําไปสู่การถูกจําคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือไม่ปรับเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2.3 ความเป็นไปได้ของการเพิ่มความไม่ถูกต้องของพนักงาน

ถ้าไม่มีการเข้าใจชั่วโมงการทํางานพนักงานอย่างถูกต้อง ซึ่งพนักงานอาจมีการปลอมแปลงเวลาสิ้นสุดของวันทํางาน ในความที่พนักหวังจะได้ค่าล่วงเวลา หรือ บริษัทอาจถูกบังคับให้จ่ายเงินเดือนและค่าล่วงเวลา แม้พนักงานอยู่ที่บริษัทและไม่ได้ทํางานก็ตาม

ในอีกด้านหนึ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้อาจจะเพิ่มขึ้นและความปรารถนาของพนักงานที่จริงจังในการทํางานอาจนําไปสู่การลาออกของพวกเขา

3.มีวิธีการบริหารจัดการเวลาแบบได้บ้าง

เรามาดูวิธีการบริหารจัดการเวลาในประเทศไทยกัน

การจัดการบริหารเวลาโดยใช้กับหนังสือ

วิธีนี้คือการใช้ระบบการรายงานตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงานลงบันทึกการเข้างานด้วยตนเอง และบริษัทจะตรวจสอบอีกที

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่อาจกล่าวได้ว่ามากยากมากสําหรับบริษัทที่จะยืนยันความถูกต้องว่าจํานวนชั่วโมงทํางานที่พนักงานรายงานนั้นทํางานจริงหรือไม่

การจัดการบริหารเวลาโดยการใช้บัตรเวลา

บัตรเวลาเป็นวิธีการบันทึกวัตถุประสงค์ทั่วไป ด้วยบัตรลงเวลาการ์ดเฉพาะจะถูกวางในเครื่องบันทึกเวลาเพื่อบันทึกเวลา

ในขณะที่ข้อได้เปรียบคือ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และเป็นเรื่องที่ง่าย แต่จําเป็นต้องมีการรวบรวมบัตรเวลาเพื่อการรวบรวมข้อมูลการเข้าทํางาน และถ้ายิ่งมีพนักงานจํานวนมากเท่าไร ก็จะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการตรวจสอบ

การจัดการบริหารเวลาโดยใช้ Excel

ข้อได้เปรียบที่ดีที่สุดของการใช้ Excel สําหรับการจัดการเข้างานคือมันจะช่วยให้การวบรวมจํานวนชั่วโมงการทํางานและการทํางานล่วงเวลาโดยอัตโนมัติ โดยพนักงานจะป้อนเวลาการเริ่มต้นทํางานแบะการสิ้นสุดเวลาการทํางาน

นอกจากนี้การจัดเก็บข้อมูลจะไม่ยากเพราะได้มีการลงบันทึกข้อมูลนั้นเอาไว้แล้ว

อย่างไรก็ตามการคํานวนผิดวิธีคือจํานวนชั่วโมงทํางานไม่ถูกต้อง และนําไปสู่การจ่ายเงินเดือนที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน

นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบสอบข้อมูลในการป้อนข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ สิ่งนี้จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเช่นกัน

การจัดการบริหารเวลาโดยใช้ระบบการจัดการเวลา

ระบบการจัดการบริหารเวลาการเข้างานเป็นระบบที่จะช่วยในการบันทึกและการจัดการข้อมูลของพนักงานโดยใช้บัตร IC การจดจําโดยลายนิ้วมือ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต อื่นๆ แทนบัตรลงเวลา

ไม่ว่าจะเป็นการตอกบัตร ข้อมูลการเข้างานจะถูกรวมโดยอัตโนมัติ ไม่จําเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมบัตรลงเวลา เพราะข้อมูลการเข้างานสามารถยืนยันได้แบบเรียวไทม์ และข้อมูลการเข้าทํางานของพนักงานสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามเวลาจริง

4.ระบบการจัดการบริหารเวลาล่าสุด คือระบบการจัดการแบบการใช้คลาวด์เป็นหลักในการจัดการ

เมื่อเร็วๆนี้ระบบการจัดการเวลาทํางานโดยใช้คลาวด์ได้กลายเป็นกระแสหลัก เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของระบบการจัดการบริหารเวลา โดยระบบต่างๆสามารถเลือกได้ตามสถานการณ์การทํางาน

วิธีการตอกบัตรโดยใช้ระบบการจัดการแบบคลาวด์

ตอกบัตรแท็บเล็ต

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในไซต์งานก่อสร้าง และอาจจะยากที่จะทําการติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาเนื่องจากการตอกบัตรทําได้โดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต

การตอกบัตรสมาร์ทโฟน

การตอกบัตรเวลาเริ่มทํางานและสิ้นสุดเวลาทํางานสามารถทําได้ทุกที่ เช่น ตําแหน่งฝ่ายการขาย ที่ต้องกลับบ้านเลยเป็นเรื่องธรรมดา เพราะสามารถตอกบัตรสมาร์ทโฟน

นอกจากนี้ การจัดการบริหารเวลาที่แม่นยําสามารถทําได้ เพราะบริษัทยังรู้ตําแหน่งตอกบัตรผ่านฟังก์ชั่น GPS

นอกจากนี้การจัดการบริหารเวลาที่แม่นยําสามารถทําได้เพราะบริษัทสามารถรู้ตําแหน่งตอกบัตรผ่านฟังก์ชั่น GPS

การตอกบัตร IC

ไม่เหมือนกับบัตรเวลา การตอกบัตรนี้สามารถทําได้มากเท่ากับบัตรและไม่จําเป็นต้องเตรียมบัตรลงเวลาใหม่ทุกวัน

นอกจากนี้การรวบรวมข้อมูลไม่ต้องใช้เวลามาก เพราะข้อมูลจะสะท้อนให้เห็นเป็นข้อมูลในเวลาจริง

การตอกบัตรแบบจดจําลายนิ้วมือ

ตอกบัตรระบบนี้สามารถทําได้โดยใช้เครื่องยืนยันลายนิ้วมือโดยเชื่อมต่อเครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือเข้ากับอินพุต เช่น สิ่งนี้ช่วยในการป้องกันการตอกบัตรโดยไม่ถูกต้องโดยการมอบให้ผู้อื่นตอกบัตรให้

การตอกบัตรแบบจดจําใบหน้า

สิ่งนี้สามารถป้องกันการตอกบัตรที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมโดยพร็อกซี่ เนื่องจากการตอกบัตรเข้าสามารถทําได้โดยการจดจําใบหน้าโดยใช้กล้องในเทอร์มินัล

ข้อดี 5 ประการของระบบการจัดการบริหารเวลาเข้าทํางาน

คราวนี้ผมจะแนะนํานําข้อดี 5 ประการของระบบการจัดการบริหารเวลาเข้าทํางาน

ความสามารถในการเลือกวิธีตอกบัตรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณ์การทํางาน

การจัดการบริหารเวลาเข้างานที่แม่นยําสามารถทําได้โดยทุกอาชีพเนื่องจากวิธีการตอกบัตรที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถเลือกให้เข้ากับสถานการณ์การทํางานได้

นอกจากนี้ยังนําไปสู่การป้องกันการผิดพลาดข้อมูลการตอกบัตรและการตอกบัตรที่ไม่เหมาะสมหรือการมอบฉันทะ

ความสามารถในการเข้าใจการเข้างานของพนักงานในเวลาจริง

ผู้ที่รับผิดชอบสามารถทราบว่าพนักงานมาทํางานหรือออกกี่ชั่วโมงที่เขาทํางาน และยืนยันว่ามีข้อผิดพลาดการตอกบัตรทุกที่ทุกเวลาเพราะสถานการณ์เข้างาน รวมถึงเวลาที่พนักงานมาหรือออกไปสามารถยืนยันได้แบบเรียลไทม์

ดังนั้นจึงช่วยป้องกันการใช้เวลานานและกระจายบุคลากรที่ถูกต้อง

ความสามารถในการลดต้นทุนการจัดการแรงงาน

เวลาและความพยายามที่ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและการรวบรวมบัตรลงเวลาสามารถลดลงอย่างมีนัยสําคัญเพราะการรวบรวมข้อมูลการเข้าทํางานจะทําโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้เวลาสามารถลดลงอย่างมีนัยสําคัญเช่นเดียวกับงานธุรการในการคํานวนเงินเดือนเพราะมันเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์การคํานวนเงินเดือน

ความสามารถในการปรับปรุงสู่แนวทางปฏิบัตรงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

มีฟังก์ชั่นต่างๆรวมถึงฟังก์ชั่นที่ช่วยให้คุณจัดการแบบเรียลไทม์ ฟังก์ชั่นการจัดการเวลาทํางานต่อพนักงานตามกฎการจ้างงานและฟังก์ชั่นของ leave management ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลได้

สิ่งนี้จะนําไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

รองรับการแก้ไขกฎหมาย

หากมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารเวลา เราต้องมีวิธีการจัดการและการแก้ไข

ในกรณีของระบบการจัดการเวลาคลาวด์ ความเสี่ยงของการละเมิดกฎหมายจะลดลงเนื่องจากการอัปเดตเวอร์ชั่นและการเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขกฎหมายทุกครั้งที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทยผู้ที่อยู่ฝ่าย HR จําเป็นต้องระวังจุดนี้ เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงแงนในปี 2560 และกําลังอยู่ในระหว่างการศึกษาแก้ไขเพิ่มเติม

ให้เราใช้ระบบการจัดการบริหารเวลาเข้างานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติงานของบริษัท

พนักงานไม่ได้ผิดหวังเพราะพวกเขาสามารถได้รับเงินเดือนที่ถูกต้องหากจํานวนชั่วโมงทํางานได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

นอกจากนี่เรายังสามารถกระตุ้นการทํางานให้มีประสิทธิผลมากขึ้นโดยใช้ข้อมูลการเข้าทํางาน เช่น ความสามาถในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต

การจัดการบริหารเวลาเป็นรากฐานของการจัดการแรงงานและแนะนําระบบเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการเวลาเข้างาน คราวนี้ลองเริ่มด้วยการค้นหาระบบการจัดการเวลาที่เหมาะสมกับการทํางานของคุณกันครับ

 

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบใช่หรือเปล่า?

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ

Relation Tags