บทบาทและรายละเอียดของงานในฝ่ายแรงงานคืออะไร

บทบาทและรายละเอียดของงานในฝ่ายแรงงานคืออะไร

งาน “ฝ่ายแรงงาน” เป็นหนึ่งในหน้าที่สําคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และมักจจะถูกเข้าใจในทางลบว่าเป็นงานเบื้องหลังและเป็นงานที่ผิดพลาดไม่ได้
แต่งานนี้ก็มีบทบาทสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทําให้กิจกรรมขององค์กรราบรื่นไปได้ด้วยดี

ในบทความนี้เราจะนำเสนอความสำคัญและหน้าที่ของฝ่ายแรงงานกัน

ฝ่ายแรงงานสำคัญอย่างไร

“บุคคลากร” “ทรัพย์สิน” และ “เงินทุน” เป็นทรัพยากรการจัดการที่สําคัญของบริษัท

ฝ่ายแรงงานทําหน้าทีเกี่ยวข้องกับบุคลากร ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรการจัดการที่สําคัญ ในบางบริษัทฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ควบงานของฝ่ายแรงงานด้วย ผู้ที่รับผิดชอบในฝ่ายแรงงานมีบทบาทในการสนับสนุนพนักงานและทําให้กิจกรรมของบริษัทดําเนินไปอย่างราบรื่น

ด้วยงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องกฏหมายแรงงานการทำงานในฝ่ายแรงงานจึงต้องใช้ความแม่นยำเป็นอย่างมาก

ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนหรือค่าทํางานล่วงเวลา อาจจะมีเรื่องกฏหมายมาเกี่ยวข้อง ฝ่ายแรงงานจึงมีความสําคัญกับบริษัทในการช่วยแก้ไขความผิดพลาดนั้น

นอกจากนี้ฝ่ายแรงงานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีบทบาทสําคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ง่ายต่อการทํางานและสร้างกําลังใจให้พนักงาน ซึ่งจะส่งผลไปถึงผลประกอบการของบริษัทอีกด้วย

ความแตกต่างของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายแรงงาน

ฝ่ายแรงงานครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท แต่ในทางตรงกันข้ามกับงานทรัพยากรบุคคลนั้นครอบคลุมเกี่ยวกับพนักงาน

งานของ HR มีการดําเนินการสําหรับพนักงานแต่ละคน

งานด้านการสรรหาพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการสร้างแผนการสรรหาพนักงานรายปีจากแผนการจัดการของบริษัท และดําเนินกิจกรรมการสรรหาพนักงานตามแผนนั้นๆ สิ่งที่ต้องการความเข้าใจในการบริหารการจัดการของบริษัทเช่นกัน รวมถึงมุมมองของผู้บริหารและมุมมองระยะยาวด้วยเช่นกัน

ตําแหน่งพนักงาน

จําเป็นต้องมีการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมและต้องมีความสามารถที่จะสร้างผลกําไรใสูงสุดห้แก่บริษัท ฝ่าย HR ยืนยันถึงบุคลิกและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนจากรายละเอียดของกิจกรรมและผลงานที่ผ่านมาของแต่ละบุคคล

การฝึกอบรมภายใน

HR ต้องมีการดําเนินการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับระดับของพนักงาแต่ละคน พวกเขาได้วางแผนการฝึกอบรมในเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับบของพนักงาน เช่น การฝึกอบรมสําหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมบริษัท การฝึกอบรมกับพนักงานที่ทํางานกับบริษัทมาหลายปี รวมถึงการฝึกอบรมที่ครอบคลุมถึง ทีมผู้นํา ทีมผู้จัดการ และทีมหัวหน้าแผนก เป็นต้น

การประเมิณผล

มาตรฐานการประเมิณผลที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของพนักงาน จําเป็นต้องเป็นมตรฐานการประเมิณที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิณพนักงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งเหล่านี้มีบทบาทที่สําคัญที่จะส่งผลไปถึงเงินเดือน

งานฝ่ายแรงครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท

การคํานวนเงินเดือน

นี่คือการคํานวนค่าจ้างของพนักงาน ไม่เพียงคํานวนเวลาและจํานวนวันที่ทํางาน แต่ภาษีเช่นกัน เช่น ภาษีเงินได้ถูกหักออกจากเงินเดือน เป็นต้น ดังนั้นการค้นหาความแม่นยําจึงจําเป็น

ขั้นตอนเกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัท

ฝ่ายแรงงานมีการดําเนินการขึ้นตอนการประกันสําหรับพนักงาน เช่น การประกันสุขภาพ และการประกันการจ้างงาน และการส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่

การเข้าร่วมงาน / ขั้นตอนการเกษียณอายุ

เมื่อพนักงานได้เข้าร่วมทํางานกับบริษัท HR จะมีการติดต่อกับพวกเขาเพื่อขอเอกสารการออก รวมถึงเอกสารที่จําเป็น ในทํานองกันเมื่อเกษียณอายุก็มีการขอเอกสารและสิ่งที่คล้ายกันมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อดําเนินขั้นตอนที่เกี่ยวกับการประกันการจ้างงานและขั้นตอนการเข้าร่วมงาน และการเกษียณอายุอย่างราบรื่น

กฏการจ้างงานและสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของกฏการจ้างงานจะต้องได้รับการพิจารณาตามบทบัญญัติของกฏหมาย และฝ่ายทรัพยากรบุคคลกําหนดกฏเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับพนักงานในบริษัท เช่นเงินเดือน ชั่วโมงทํางาน และวันหยุด

ลักษณะของคนที่เหมาะสมเกี่ยวกับฝ่ายแรงงาน

ในขณะที่ผมได้แนะนํารายละเอียดเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ซึ่งจําเป็นต้องมีความแม่นยําในการทํางานซึ่งเป็นเพราะงานฝ่ายแรงงานนั้นเกี่ยวข้องกับทางกฏหมาย

ดังนั้นผู้ที่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อย และสามารถทํางานแบบซํ้าๆ แม้ว่างานจะซับซ้อนและต้องการความแม่นยํา งานแบบฝ่ายแรงงานอาจจะเหมาะสม

นอกจากนี้เราไม่เพียงแต่ต้องทํางาน แต่ยังได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายและ ดังนั้นผู้ที่ชื่นชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองอาจจะเหมาะสําหรับงานด้านแรงงาน

และลักษณะอื่นๆที่เหมาะสมกับงานแรงงานสรุปได้ดังนี้

มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

แวบหนึ่ง งานฝ่ายแรงงานมีแนวโน้มว่ามีงานธุรการค่อนข้างมาก และการมีส่วนร่วมกับผู้คนค่อนข้างน้อย แต่ก็จําเป็นต้องมีการประสานงานกับแผนกอื่นๆ เมื่อมีเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมของแรงงานที่ไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ความไม่เพียงพอของเอกสารและสิ่งที่คล้ายกันก็จะนําไปสู่ปัญหา ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์เช่นนี้

สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

ข้อมูลที่จัดการในด้านแรงงานรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เอกสารที่ส่งและเงินเดือน ดังนั้นการรั่วไหลของข้อมูลจึงมักจะนําไปสู่ความเสียหายอย่างมากต่อบริษัท

นอกจากนี้ไม่เพียงเป็นแค่การสูญเสียเอกสารสําคัญ แต่รวมถึงความประมาทด้วยเช่นกัน และจะนําไปสู่ความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่สามารถคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ พวกเขาสามารถจัดการข้อมูลและเรื่องที่เป็นความลับอาจเหมาะสมสําหรับงานฝ่ายแรงงาน

มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้

งานด้านแรงงานต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

ดังนั้นเนื่องจากวิธีที่เราทํางานนั้นมีความหลากหลายอยู่เสมอ กฏหมายอาจเปลี่ยน จึงต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับแรงงาน

ผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถดําเนินงานต่อไป ซึ่งเหมาะสําหรับฝ่ายแรงงาน

สรุป

เป็นอย่างไรบ้างครับ งานแรงงานเกี่ยวข้องกับงานแบ็คออฟฟิศเป็นส่วนมาก และกลับกลายเป็นงานที่ผู้คนมักขี้อาย แต่เป็นบทบาทงานที่ขาดไม่ได้ในบริษัท

อาจมีคนที่คิดว่า “งานฝ่ายแรงงานเป็นปัญหามากมาย” ในบรรดาผู้ที่รับผิดชอบงานด้านแรงงานและผู้ที่เคยรับผิดชอบงานนี้มา แต่มันทําให้ผมมีความสุขถ้าสามารถทําให้คุณตระหนักว่าเป็นบทบาทสําคัญในบริษัท และเป็นที่ต้องการอย่างมากในบริษัท

 

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบใช่หรือเปล่า?

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ