ทำไมทุกองค์กรต้องจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmap

Highlight

 • Training Roadmap คือการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรที่กำหนดไว้เป็นระบบแบบแผน เช่น ควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องอะไร ควรอบรมเมื่อไหร่ หรือควรอบรมอะไรก่อน-หลัง เปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางทางอาชีพของพนักงานคนหนึ่ง
 • Training Roadmap เป็นฐานรากที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการนำไปพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และข้อกำหนดของมาตรฐานสากล
 • ผลลัพธ์ของ Training Roadmap นอกเหนือจากพนักงานจะพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรในภาพรวมด้วยเช่นกัน

การฝึกอบรบหรือ Training เป็นสิ่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลคุ้นชินกันอยู่แล้ว เพียงแต่หลายครั้งที่องค์กรทำฝึกอบรบกันเพียงพอเป็นพิธี หรือเกิดขึ้นเพราะความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) หลังเจอสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ไม่ได้ผ่านการวางแผนล่วงหน้าแบบสิ่งที่เรียกว่า Training Roadmap หรือ การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม

หากการเดินทางหนึ่งเราจำเป็นต้องมีแผนที่เพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง Training Roadmap จึงเปรียบเสมือนแผนที่ที่จะนำพาบุคลากรในองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเช่นกัน วันนี้ HR NOTE จึงจะมาเน้นย้ำความสำคัญของการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่ดีแก่พนักงานของคุณในระยะยาว

Contents

Training Roadmap การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม คืออะไร

ทำไมทุกองค์กรต้องจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmap

Training Roadmap คือการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรที่กำหนดไว้เป็นระบบแบบแผน ส่วนมากจะระบุบุคลากรในแต่ละตำแหน่งว่า พวกเขาควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้าง ควรจะอบรมเมื่อไหร่ และอบรมอะไรก่อน-หลัง โดยมีรายละเอียดชัดเจนในแต่ละช่วงอาชีพ

Training Road Map จึงเปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางทางอาชีพของพนักงานคนหนึ่ง ที่จะบอกว่าเขาต้องพัฒนาความรู้ความสามารถอะไรและต้องพัฒนาเมื่อไหร่ ซึ่งพนักงานแต่ละคนก็จะมีแผนที่ที่ไม่เหมือนกัน แปรผันตามสมรรถนะ (Competency) ที่แต่ละคนมีไม่เท่ากัน

ทั้งนี้ ส่วนประกอบของ Training Roadmap สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่มคำถามหลัก ดังนี้

1. ตำแหน่งงานนี้ต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างถึงจะทำงานนี้ได้ (On the Job Training / Job Requirements) ที่ทุกคนจะต้องได้รับการปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติงานจริง

2. ตำแหน่งงานนี้ควรจะอบรมเรื่องอะไรบ้างจึงจะพัฒนาและปรับปรุงงานได้ (Job Enhancement) โดยจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ให้พนักงานต่อไป

3. ตำแหน่งงานนี้จะควรจะอบรมเรื่องอะไรบ้างจึงจะสามารถเติบโตขึ้นไปในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นไปได้? (Career Development) นับเป็นการพัฒนาอาชีพให้พนักงานเก่งมากกว่าเดิม

ความสำคัญของการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmap

เพราะปัจจุบันรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หนำซ้ำการพัฒนาทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการ Disruption แทบทุกวินาที องค์กรทุกแห่งจึงจำเป็นต้องมีการทำ Training Roadmap เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานยุคปัจจุบัน ที่สำคัญยังต้องทำต่อเนื่องอีกด้วย แม้ว่าพนักงานคนนั้นจะผ่านการสรรหามาแล้วก็ตาม โดยสามารถวางแผนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร นับเป็นการการส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานได้

การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) จึงเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ หากองค์กรใดขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรก็จะไม่สามารถหาคำตอบได้ว่า บุคลากรที่มีอยู่ต้องพัฒนาองค์ความรู้และพฤติกรรมใด เมื่อใด และด้วยเหตุผลใด

Training Roadmap จึงเป็นการกำหนดเส้นทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีแบบแผน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ดังนี้

 • เพื่อสร้างความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
 • เพื่อจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานตามลำดับความสำคัญและความจำเป็น
 • เพื่อให้บุคลากรทราบถึงระยะเวลาในการพัฒนาตนเอง
 • เพื่อนำไปประเมินความสามารถของบุคลากร
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
 • เพื่อสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางอาชีพ

 

HR มีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ 

Q: การทำ Training Roadmap ต้องเริ่มทำอย่างไร และใครมีหน้าที่ต้องทำ 

ในแต่ละปีหลายองค์กรจะต้องมีการทำ Training Roadmap เพื่อพัฒนาฝีมือยกระดับการทำงานให้กับพนักงาน ต้องเริ่มทำอย่างไร และใครมีหน้าที่ต้องทำ ถ้าเข้าใจไม่ผิดเป็นหน้าที่ ของ HRD ใช่ไหมครับ

 

A: โดยหลักการทำ Training Roadmap เป็นหน้าที่ของ HRD ซึ่งเป็นการวางแผนแบบกว้างๆ ให้กับพนักงานแต่ละระดับ ว่าจะได้รับการฝึกฝนอบรมหลักสูตรอะไรบ้าง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถมากขึ้น

แต่ในความเป็นจริง หัวหน้างานที่มีลูกน้อง หรือแม้ว่ามีลูกน้องเพียงหนึ่งคน หน้าที่หลักของหัวหน้าคือพัฒนาลูกน้องค่ะ หัวหน้าควรจะเป็นผู้วางแผนการพัฒนาร่วมกับ HRD โดยควรมีการวางแผน career path ของพนักงานรายบุคคล,,,,

 

ทำไมทุกองค์กรต้องทำเส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmap

การจัดทำ Training Roadmap เป็นฐานรากที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการนำไปพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และข้อกำหนดของมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งนี้ความจำเป็นที่องค์กรต้องทำเส้นทางการฝึกอบรมมีดังนี้

 • บุคลากรมีความหลากหลาย – คงไม่มีองค์กรไหนที่สามารถหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมทุกด้านเหมือนกันทุกคน นอกจากนี้เมื่อคัดสรรมาแล้วก็ยังจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
 • ลักษณะงานและวิชาชีพแตกต่างกัน – บุคลากรในองค์กรย่อมมีโอกาสสับเปลี่ยนตำแหน่งหรือภารกิจต่าง ซึ่งขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบแต่ละงาน ความรู้ และประสบการณ์ก็มีความแตกต่างกัน จึงต้องมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นแบบแผนและเป็นขั้นตอน
 • การฝึกอบรมพัฒนาและการเรียนรู้ต่าง ๆ มีข้อจำกัด – เพราะองค์กรไม่สามารถจัดการฝึกอบรมพัฒนาต่าง ๆ ให้กับทุกคนได้ในเวลาเดียวกันได้ จึงต้องกำหนดเส้นทางและระยะเวลาให้ชัดเจน
 • บุคลากรต้องการความก้าวหน้า – ความต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพต้องใช้ความรู้ความสามารถเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และก้าวไปสู่การเลื่อนระดับหรือปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นต่อไป
Career Path VS. Traning Roadmap

Career Path คือแนวทางที่แสดงให้เห็นว่า คนทำงานในแต่ละตำแหน่งจะมีโอกาสเติบโตหรือมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปไหนได้บ้าง

Training Roadmap คือแนวทางในการฝึกอบรมให้คนทำงานมีความรู้ความสามารถมากเพียงพอที่จะทำงานได้ทำงานดีขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

Career Path และ Training Roadmap คือเครื่องมือหรือระบบในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นเพื่อเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ ซึ่งเครื่องมือทั้งสองเรื่องนี้ควรจะนำไปใช้ควบคู่กันไป เพื่อรักษาพนักงานคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ

เหตุผลที่ต้องสร้าง Career Path ให้พนักงานในองค์กรเหตุผลที่ต้องสร้าง Career Path ให้พนักงานในองค์กร 

ขั้นตอนการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmap

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายการฝึกอบรม

เป็นขั้นตอนริเริ่มพื้นฐานในการฝึกอบรมที่จะต้องระบุสิ่งที่ต้องการจากการฝึกอบรม ลิสต์สิ่งที่ต้องการหรือเป้าหมายที่ต้องการจากผู้ฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ ถือเป็นการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม ไม่ใช่การฝึกอบรมที่เกิดขึ้นมาเพียงเพราะต้องมี

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม

เป็นการกำหนดหลักสูตรอบรมตามเกณฑ์พิจารณาว่าพนักงานดังกล่าวกำลังทำงานอะไร และต้องการทักษะอะไรเพื่อพัฒนาตัวเอง โดยสามารถใช้ Job Description หรือ คำบรรยายลักษณะงาน มาช่วยในการกำหนดหลักสูตรได้ การทำในขั้นตอนนี้ควรทำเป็นแผนแม่บท (Master Plan) ที่ระบุรายละเอียดถึงวิธีการฝึกอบรม ช่วงเวลาในแต่ละปีว่าจะอบรมอะไร  เช่น ปี 1 2 3 4 และ 5 จะมีวิธีการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน รวมไปถึงควรแบ่งหลักสูตรตามลำดับชั้นของพนักงาน เช่น หลักสูตรสำหรับระดับพนักงาน และหลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้วย

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมพนักงานรายบุคคล

กล่าวคือการดำเนินการตามแผนแม่บท โดยให้ยึดถือ Roadmap ของตำแหน่งงานที่ได้กำหนดขึ้น และหากกรณีที่พนักงานได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (Promotion) และการโอนย้าย (Job Rotation) ก็จะยึดถือ Road Map ของตำแหน่งงานใหม่ที่ต้องรับผิดชอบต่อไป

ขั้นตอนที่ 4: ติดตามผลการฝึกอบรม

อย่าลืมติดตามผลลัพธ์และขอความคิดเห็นพนักงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอบรมอย่างต่อเนื่อง และสร้างแผนงานที่ดีขึ้นในอนาคต

ตัวอย่างการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmap

ตัวอย่าง Training Roadmap พนักงานขาย

ทำไมทุกองค์กรต้องจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmapที่มา: siamhrm

ตัวอย่าง Training Roadmap เจ้าหน้าที่ กยศ.

ทำไมทุกองค์กรต้องจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmap

ที่มา: studentloan 

ตัวอย่าง Training Roadmap เจ้าหน้าที่จัดชื้อ

 

ทำไมทุกองค์กรต้องจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmapที่มา: hrcenter

ตัวอย่าง Training Roadmap เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

ทำไมทุกองค์กรต้องจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmap

ที่มา: bangkok

บทสรุป

การฝึกอบรมแบบระบบห้องเรียน Classroom Training

เพราะทุกองค์กรมีการจัดทำฝึกอบรมเป็นปกติอยู่แล้ว แต่จะดียิ่งกว่า ถ้าหากองค์กรนั้นมีการวางแผน การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม Training Roadmap ด้วย เพราะไม่เพียงทำให้การฝึกอบรมมีทิศทางที่ชัดเจน แต่ยังช่วยให้พนักงานรู้ตัวเองว่าจะต้องพัฒนาอะไร ทั้งยังกระตุ้นให้พวกเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกด้วย

และแน่นอน นอกเหนือจากพนักงานจะพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้ว ผลพลอยได้ก็คือการกลับมาที่ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรในภาพรวมที่จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน การวาง Training Roadmap จึงเป็นแผนระยะยาวที่น่าสนใจไม่น้อยเลย

 

คุณมีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการคำตอบใช่หรือเปล่า?

หากคุณรู้สึกว่าได้รับเทคนิคดี ๆ จากบทความนี้และอยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

สามารถตั้งคำถามได้ในชุมชนของเรา ! แล้วคุณจะได้รับคำตอบมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ

Relation Tags