แนะนำหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ : Master of Science in Technology and Creative Innovation (MSTCI)

แนะนำหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ : Master of Science in Technology and Creative Innovation (MSTCI)

หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ หรือ Master of Science in Technology and Creative Innovation (MSTCI) เป็นหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัย CMKL University ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง Carnegie Mellon University (CMU) จากประเทศสหรัฐอเมริกา กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะสร้าง Innovator, Project Manager, Product Owner, Start-Up Owner, Creative Technologist และอาชีพอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นตำแหน่งงานยุคใหม่ และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อสามารถสนับสนุน Creative Economy ของประเทศไทยในอนาคต

วิชาในหลักสูตรจะเป็นที่วิชาที่เน้นความรู้ผสมผสาน เช่น ทางด้าน Creative อาทิ Improvisational Acting เป็นการสอนการแสดงแบบด้นสด เพื่อให้เกิดการตอบสนองทางความคิดสร้างสรรค์ที่ฉับไว หรือว่าการสอนการเรียบเรียงเรื่องราว และทำภาพยนตร์สั้นใน Visual Storytelling ที่ได้ผู้กำกับจากสตูดิโออนิเมชั่นชื่อดังมาเป็นผู้สอน ทำให้สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเกม หรือ การเล่าเรื่องในการทำ project ต่างๆได้

ไปจนถึงวิชาทางด้าน Creative + Technology อย่าง การเรียนทำ AR/VR/XR ในวิชา Building Virtual Realities หรือ Immersive Environment ที่สอนให้เราเข้าใจหลักการสร้างโลกเสมือนจริงใน VR ผ่านการใช้โปรแกรม Unity กับ Unreal Engine, การสอนเกี่ยวกับ human interaction design ในวิชา Fundamental of Creative Innovation โดยผู้สอนมากประสบการณ์ผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบพิพิธภัณฑ์มากมายในประเทศไทย หรือว่าจะเป็นวิชาที่สามารถนำไปสู่การสร้าง prototype ต่างๆอย่าง UX/UI Design และ Game Design เป็นต้น

นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังให้ความสำคัญอย่างมากในทักษะทางด้านธุรกิจ ซึ่งคือวิชาทางฝั่ง Business + Technology อาทิ เช่น Start-Up Engineering, Design Thinking & Lean Entrepreneur, Introduction to Blockchain, Gaming Business, Business Negotiation, Entrepreneurship and Innovation, Intellectual Property Law ฯลฯ ที่จะเป็นพื้นฐานความรู้ที่สำคัญ เพื่อสนับสนุน idea หรือ project ของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาเป็น product เพื่อนำไปสู่การระดมทุนและใช้งานได้จริงๆ

หลักสูตร Master of Science in Technology and Creative Innovation (MSTCI) มีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง Innovators รุ่นใหม่ ที่มาพร้อมกับ ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ที่หลากหลาย (interdisciplinary) โดยทางหลักสูตรได้เปิดกว้างที่จะรับสมัครผู้ที่มีพื้นฐานจากฝั่ง  Creative, Business และ Technology เพื่อมาเรียนร่วมกัน และเกิดการแลกเปลี่ยนทางความรู้และทักษะระหว่างเรียน และทำ project ร่วมกัน โดยในหลักสูตรผู้เรียนจะต้องทำ Capstone Project ซึ่งเป็นการทำ Innovation Project จริงๆ แบบ hands-on ที่จะต้องเริ่มตั้งแต่ ideate idea, proof concept, market research, รวมไปถึงการสร้าง business model เพื่อนำไป pitching ใน Demo Day ให้นายทุนจากบริษัทใหญ่ๆในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องฟัง ดังนั้นประโยชน์ของการเรียนที่นี่ จึงได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์จริง ที่สามารถนำไปต่อยอด project ทำอยู่ หรือเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพในอนาคต

ท่านใดที่สนใจ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.tci.cmkl.ac.th/
หรือ โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ : 081-116-8500

แนะนำหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ : Master of Science in Technology and Creative Innovation (MSTCI)

Relation Tags