Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022 : 26 องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022 : 26 องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

คินเซนทริค (ประเทศไทย)” จับมือศศินทร์เผย 26 องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่น
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 และเทรนด์การบริหารองค์กรและบุคลากรยุคใหม่
เพื่อธุรกิจเติบโตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารงานองค์กรและบุคลากรเพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพที่แท้จริง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน พร้อมสอดรับกับกระแสโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการจะกลายเป็นวาระสำคัญที่ทุกองค์กรนำเข้ามาผนวกในการทำธุรกิจ โดยวัดผลได้จริงผ่านความสำเร็จของงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022)

ด้วยสังคมในยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนต่างมองหาความหมายและการสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน จึงทำให้องค์กรจำนวนไม่น้อยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างการทำงานระยะทางไกล การทำงานจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ล้ำสมัยมาเชื่อมโยงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการเสริมสร้างหรือเพิ่มพูนทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานขององค์กรที่จะต้องมีการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และตรงตามลักษณะงาน ที่องค์กรยุคใหม่ควรให้ความสำคัญ 

Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022 : 26 องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สถานการณ์โควิด-19 และความผันผวนที่เกิดขึ้นแผ่กว้างไปทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดได้นำมาซึ่งความท้าทาย ทำให้ในหลากหลายธุรกิจต้องมองหาทางและนำพากิจการให้เดินหน้าและเติบโตต่อไปได้ คินเซนทริคในบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาและเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้ธุรกิจมากมายได้เสริมสร้างศักยภาพองค์กรและบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละองค์กรไม่เพียงแต่จะต้องพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เท่านั้น หากแต่ยังต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงาน (Employee eXpereience) รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อต่อการทำงานที่สร้างสรรค์และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคินเซนทริคได้เข้าไปมีบทบาทช่วยให้ผู้ประกอบกิจการมากมายผ่านช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นฐานของแต่ละองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจเป็นไปต้องตามเป้าหมายและสอดรับกับกระแสโลกให้ได้มากที่สุด”

Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022 : 26 องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

นภัส ศิริวรางกูร พาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งที่ท้าทายต่อองค์กรคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้แก่บุคลากรในองค์กร จากสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้ผู้คนต่างเหนื่อยล้ากับการทำงาน ทำให้ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา บุคลากรประสบกับปัญหาด้านการบริหารจัดการชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ความเหนื่อยล้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เมื่อสถานการณ์กลับมาดีขึ้น ทำให้บุคลากรก็มองหาคุณค่าต่างๆ ในชีวิตเพื่อความมั่นคงและอยากทำงานในองค์กรที่มองเห็นคุณค่าชีวิต (Purpose) ที่เหมือนกัน เมื่อรูปแบบการทำงานไม่เหมือนเดิม อีกความท้าทายหนึ่งคือองค์กรจะทำอย่างไรที่จะให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร ทั้งการพูดจาหรือพูดถึงองค์กรเชิงสร้างสรรค์ การยินดีที่จะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับองค์กรในทุกช่วงเวลา และการมีพลังใจในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน ดังนั้น องค์กรต้องทำให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วม (Belonging) ในการทำงานหรือเป้าหมายทิศทางของธุรกิจ ใส่ใจดูแลสารทุกข์สุขดิบของบุคลากรทั้งทางกายและใจ (Physical & Mental Well-being) รวมถึงการมอบโอกาสในการพัฒนาตนเอง ไปจนถึงการรู้สึกว่าบุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้าง Impact จากการทำงานให้กับสังคมภายนอกได้”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดให้องค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยความสร้างสรรค์อย่างแท้จริง คินเซนทริค (ประเทศไทย) จึงได้จัดโครงการคัดเลือกสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employers Thailand) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือศศินทร์  อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี  ด้วยวิธีการและเครื่องมือประเมินที่เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานระดับโลก  

Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022 : 26 องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “การดำเนินธุรกิจที่ต่างไปจากเดิมถือเป็นความท้าทายขององค์กรในการสร้างความสำเร็จขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับองค์กรต่างๆ และสะท้อนให้เห็นว่า แม้จะอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งในแง่ธุรกิจและสถานการณ์ต่างๆ บริษัท ได้พิสูจน์ถึงการมีกลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรผ่านการบริหารคนที่ยอดเยี่ยม ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ ให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รองรับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ซึ่งโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2565 นี้ นับเป็นครั้งที่ 22 โดยมีบริษัทเข้าร่วมโครงการจำนวนมากกว่า 90 องค์กรครอบคลุมหลากหลายธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น พลังงานและสาธารณูปโภค การเงินธนาคาร สินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งต้องผ่านการประเมินครอบคลุมสามประเด็นหลักคือ การสำรวจความคิดเห็นของลูกจ้าง ดัชนีการปฏิบัติของภาคประชาชน และผลการดำเนินงานขององค์กร 

Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022 : 26 องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

ปอลิน ปอแก้ว ผู้จัดการโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) กล่าวว่า “โครงการนี้ไม่เพียงแต่คัดเลือกองค์กรจากแนวทางหรือวิธีการบริหารบุคลากรของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่เป็นโครงการที่คัดเลือกสุดยอดนายจ้างดีเด่นจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายจากผู้นำองค์กร รวมถึงประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรผ่านเสียงสะท้อนจากการสำรวจความผูกพันและความคิดเห็นของพนักงาน

และในปีนี้ เราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรจากผู้ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2565 นี้ ผ่านแนวคิด Rethink, Reshape, Redesign ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นสิ่งที่คินเซนทริคพยายามเน้นความสำคัญว่า การเป็นนายจ้างที่ดีที่สุดคือการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพและคุณค่า รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรวัดประสิทธิภาพให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่ไม่เพียงเป็นแค่รางวัลประกาศเกียรติคุณ หากแต่เรายังมองเห็นผลลัพธ์ที่องค์กรเหล่านั้นได้ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้ผ่านเกณฑ์วัดต่าง ๆ ที่ได้เพิ่มเติมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน”

องค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้สะท้อนค่าคะแนนที่สูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยขององค์กรทั่วไปในประเทศไทยตามเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกใน 3 ประเด็นหลัก คือ

(1) ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (High Employee Engagement) และมุมมองของพนักงานที่มีต่อประสบการณ์ในการทำงาน (Compelling Employee eXperience)

(2) ภาวะผู้นำที่โดดเด่น แนวคิดของผู้บริหารในการให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาคน (Engaging Leadership)

(3) กลไกและแนวทางในการพัฒนาคนและความเชื่อมโยงต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร (Mature People Practices)

Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022 : 26 องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

รายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 

 1. บริษัท บีทูเอส จำกัด (B2S Company Limited)
 2. บริษัท บีไอจี จำกัด (Bangkok Industrial Gas Co., Ltd. )
 3. บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (Cargill (Thailand))
 4. บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด (Central Marketing Group – Central Trading Co.,Ltd)
 5. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (Central Pattana Public Company Limited)
 6. บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (DHL Express International (Thailand))
 7. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT))
 8. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (Food Passion Co., Ltd)
 9. บริษัท เมอร์กส์ไลน์ ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท เมอร์กส์ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท สยาม ชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด (Maersk Thailand & Siam Shoreside Services)
 10. บริษัทโรบินสันจำกัด (มหาชน) (Robinson Public Company Limited)
 11. บริษัทซันทอรี่เป๊ปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัด (Suntory Pepsico Beverage (Thailand) Co., Ltd)

(รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองในการครบรอบ 20 ปีของรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย จึงมีการจัดอันดับรางวัลโล่เกียรติยศ โดยเป็นองค์กรได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย มากกว่า 3 ปี ในช่วงระยะเวลา 20 ปีตั้งแต่การเริ่มให้รางวัลนี้ในประเทศไทย โดยรางวัลเกียรติยศ มีการจัดอันดับ 3 ประเภท ประกอบด้วย

Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022 : 26 องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

รางวัลโล่ทองเกียรติยศ (Hall of Fame Gold Class) เป็นการจัดอันดับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

 1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (Advance Info Service PLC.)
 2. บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (DHL Express International (Thailand))
 3. บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.)
 4. บริษัท แมคไทย จำกัด (McThai Co.,Ltd)

Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022 : 26 องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

รางวัลโล่เงินเกียรติยศ (Hall of Fame Silver Class) เป็นการจัดอันดับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป

 1. บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (Advance Contact Centre Co.,Ltd)
 2. บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (American Express (Thai) Co.,Ltd)
 3. บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด (Central Marketing Group – Central Trading Co.,Ltd)
 4. บริษัท ไฮเวย์จำกัด (บริษัทในกลุ่มทิสโก้) (Hi-Way Company Limited (subsidiary of TISCO Group))
 5. เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล (Phyathai Hospital Group and Paolo Hospital Group)

Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022 : 26 องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

รางวัลโล่น้ำเงินเกียรติยศ (Hall of Fame Blue Class) เป็นการจัดอันดับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 

 1. บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Evolution Wellness (Thailand) Ltd.)
 2. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (Food Passion Co., Ltd)
 3. บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด (Kimberly-Clark Thailand Co., Ltd)
 4. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (Robinson Public Company Limited)
 5. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (The Minor Food Group Public Company Limited)
 6. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Toyota Motor Thailand Co.,Ltd)

Relation Tags