HR Trend 2021: การสานต่อและเริ่มต้นสิ่งใหม่ในงาน HR

HR Trend 2021: การสานต่อและเริ่มต้นสิ่งใหม่ในงาน HR
ในยุคสมัยที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แถมด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid – 19 ในปี 2020 จึงเต็มไปความท้าทายสำหรับงานสาย HR ที่นับวันก็ยิ่งทวีความสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจ บทความนี้จึงอยากชวนทุก ๆ คนมาอ่านเพื่อทบทวน และประเมินความพร้อม เพื่อเตรียมตัวสู่ของ HR Trend ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2021 ปีแห่งการตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะไม่สามารถมันประมาทได้เลย 

1. New Normal Office

จาก Work From Home สู่ Home is Office ความไม่แน่นอนของสถานกtrendารณ์การระบาดที่ยังคงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ได้ยากยิ่งว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร และเต็มไปด้วยโอกาสที่จะกลับมาเกิดการระบาดขึ้นอย่างซ้ำ ๆ การรวมกลุ่มที่จะต้องรวมถึงการไปทำงานที่บริษัทกลายเป็นสิ่งต้องห้ามหรือหากจำเป็นก็ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงเป็นงานสำคัญเร่งด่วนของ HR ในปีนี้ที่จะต้องออกแบบสถานที่ทำงานให้กับพนักงานทุกคนภายในองค์กรทั้งในรูปแบบการทำงานแบบออนไลน์และออฟไลน์ เน้นรูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง หรือให้พนักงานสามารถมีตัวเลือกเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดความตึงเครียดที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน 

2. Data-Driven HR 

HR Tech ถือเป็นหนึ่งโจทยืสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีนี้ของงาน HR การเพิ่มเติมของเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานพัฒนาบุคคล จนกลายเป็นความหวังสำคัญที่หลากหลายองค์กรพร้อมจะลงทุนเพิ่มเติมให้กับระบบเหล่านี้ และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ต่อไปคือการใช้ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่งานของ HR ทั้งการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคล การประเมินทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการกำหนดทิศทางเพื่อพัฒนาพนักงาน ซึ่งจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารและฝ่าย HR ในงานพัฒนาบุคคล

3. Move to Next Generation

ในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมาการเข้ามาของกลุ่มแรงงาน Gen Z คือหมุนหมายสำคัญที่หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญ องค์กรและฝ่าย HR จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่เต็มไปด้วยความเป็นตัวของตัวเอง รักอิสระ ต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเอง ชอบความท้าทาย และเต็มไปด้วยทักษะที่มีความแปลกใหม่ องค์กรจึงต้องมีการปรับตัวให้พร้อมกับแรงงานรุ่นใหม่ที่กำลังหลั่งไหลเข้ามา เมื่อเงินเดือนไม่ใช่สิ่งที่เพียงพอต่อการดึงคนกลุ่มนี้ให้เข้าทำงาน โอกาสจะกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งกว่า และรวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันสำหรับคนจากหลากหลาย Gennneration ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดคุณค่าร่วมกัน

4. Shift Employee Experience

ในปี 2020 ประสบการณ์พนักงานหรือ Employee Experience คือกุญแจสำคัญของงาน HR ยุคใหม่ ประสบการณ์จากทั้งในเรื่องของการทำงาน การได้รับสิทธิประโยชน์ รวมถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ล้วนกลายเป็นสิ่งสำคัญต่อการออกแบบประสบการณ์ โดยปีนี้งานสาย HR ต้องเตรียมพร้อมยกระดับการสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงานให้เมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของความมยืดหยุ่นและความใส่ใจในประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยอาจเน้นการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมประสานการทำงานและสร้างประสบการณ์ร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น

5. Buy and Build Talent

คำว่า Talent ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่มีการพูดถึงกันมากในงาน HR ยุคใหม่ การค้นการบุคคลที่มีความสามารถ มีความสนใจ และแรงพลักดันที่เหมาะสมกับงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่าให้กับองค์กร การได้มาและการรักษาซึ่ง Talent ขององค์กรไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญ งานของผู้บริหารและฝ่าย HR คือการร่วมกันกำหนดให้ได้ว่าใครคือ Talent สำหรับองค์กรในอนาคต แล้วเลือกวิธีการอย่างเหมาะสมว่าดึงตัวจากภายนอกหรือสร้างขึ้นเองภายในองค์กร รวมถึงการวางแผนเพื่อที่จะรักษาไว้กลายเป็นงานสำคัญขององค์กร ซึ่งส่วนมากแล้ว Talent จะชื่นชอบองค์กรที่สร้างโอกาสให้เขาพัฒนาความรู้ตัวเองอย่างต่อเนื่อง

6. Driver of Business Success

อีกหนึ่งสถานะสำคัญของงาน HR ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างที่ปฏิเสธได้ยาก เพราะเรื่องของบุคคลคือกุญแจความสำเร็จหนึ่งขององค์กร งานของ HR จึงเป็นตัวขับดันสำคัญสำหรับความสำเร็จจทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น HR ยุคใหม่จะไม่ใช้แค่หน่วยงานหน่วยหนึ่งที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง แต่เป็นคู่หูทางธุรกิจของผู้บริหารที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย HR จะต้องออกมาแสดงตัวกับทุกส่วนงานขององค์กรมากยิ่งขึ้น การสรรหาบุคคลและพัฒนบุคคลที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

7. Diversity, equity and inclusion

ความแตกต่างจะเป็นสิ่งที่ปรากฏเพิ่มขึ้นในสถานที่ทำงานทั้งเรื่องช่วงวัย เพศ ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ รวมทั้งความหลากหลายของอาชีพที่จะแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ HR จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อจะรับมือในเรื่องของความแตกต่าง การสร้างพื้นที่และวัฒนธรรมที่พร้อมเปิดรับและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความแตกต่างกันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น

8. Mental Health is New Key

สุขภาพใจของพนักงานในองค์กรทุก ๆ คน จะเป็นเรื่องใหม่ที่งาน HR ต้องใส่ใจแล้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเลียงไม่ได้ เพราะทั้งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม แรงกดดันทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น และปัญหาสุขภาพจิตของแต่ละบุคคล สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทั้งคุณภาพของงาน บรรยากาศในที่ทำงาน และปัญหาการลาออกล้วนเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ HR ในปี 2021 จึงต้องเตรียมเครื่องมือ ช่องทาง และความรู้ให้แก่พนักงานเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือและสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับพนักงานขององค์กร

.

บทความชิ้นนี้เขียนโดยทีมเนื้อหาของ Conicle บริษัท Start-up EdTech สัญชาติไทย เจ้าของแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเพื่อแสดงถึงสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในโลกแห่งการเรียนรู้

คุณก็เป็น Freelance HR ได้นะ!

sourcedout

SourcedOut แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับ Freelance HR สรรหามืออาชีพ

ที่จะทำให้คุณทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมการันตีรายได้เสริมสูง!

สมัคร sourcedout

 

กำลังหาข้อมูลบริการและผลิตภัณฑ์ HR อยู่หรือเปล่า?

HR Explore Green

HR Explore แพลตฟอร์มแรกในไทยที่รวบรวม HR Products & Services มากที่สุด

มาพร้อมระบบเปรียบเทียบราคาเพื่อช่วยตัดสินใจ จะเป็น SMEs หรือธุรกิจใหญ่ ที่นี่มีครบ !

HR Explore Green

 

Relation Tags