none" />

“ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์” จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนยุค, รายละเอียดการทํางาน และทักษะที่จําเป็น

พนักงานที่มีการจัดการมักจะคิดว่าเป็นงานกลักของแผนกทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆนี้ คําที่เป็น Keyword ของ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์กําลังเป็นที่ดึงดูดความสนใจ

ในยุคของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ต้องมีการรับสมัคร และการจัดหาแรงงาน ดังนั้น กุลยุทธ์ HR จึงกลายเป็นบทบาทที่สําคัญในธุรกิจ

วันนี้ผมอยากจะคุยเกี่ยวกับภาพรวมและคุณลักษณะของ HR เชิงกลยุทธ์ และเหตุผลที่ว้า HR เชิงกลยุทธ์กําลัมีความจําเป็น

ความหมายของ HR เชิงกลยุทธ์

กุลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล มีผู้ริเริ่มโดย David Ulrich ในช่วงทศวรรษ 1990 เขาคิดว่างานของ HR ควรเปลี่ยนภารกิจการจัดงานหลักให้เป็นกลยุทธ์ HR เพื่อเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

แตกต่างจากวิธีการ ที่เขตข้อมูล HR ได้ทํางานถึงตอนนี้ ด้านทรัพยากรบุคคลได้เชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งในกลยุทธ์การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการกับฝ่าย Supervisors เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท นั่นคือเป้าหมายของบริษัท

งานของ HR เชิงกลยุทธ์

งานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจนถึงตอนนี้คืองาน แอดมินและบริหารจัดการทีมีการคิดว่าเป็นงาน Back Office.

อย่างไรก็ตาม งานของ HR ก็ไม่หยุดแค่ตรงนั้น การทําวิธีต่างๆเพือความแตกต่าง/ข้อได้เปรียบในด้านทรัพยากรบุคคลเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ทําด้านกลยุทธ์ของ HR

งานด้านHR แน่นอนว่าไม่เพียงแต่แค่ การสรรหาบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึง การศึกษา การประเมิณผล จ่่ายค่าชดเชยแรงงาน

การจัดข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากร มี 4 หน้าที่ ที่เป็รเรื่องสําคัญสําหรับฝ่ายบุคคล

BP: Business Partner

Business Partner คือ HR กลายเป็นผู้ส่วนคิดเห็นของทางธุรกิจ

เนื่องจากแผนกทรัพยากรบุคคลไม่ได้เชื่อมโยงกับแผนกอื่นๆอย่างใกล้ชิด ดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้เรื่องแต่ละสถาณการณ์ที่เป็นจริง แต่ต่อจากนี้พวกเขาจะไม่เพียงทํางานหลังออฟฟิสอีกแล้ว แต่จะร่วมมือกับแต่ละแผนก และความคืบหน้าของกลยุทธ์ทางธุรกิจ

OD&TD: Organization Development & Talent Development

เพื่อเจาะลึกปรัชญาของบริษัท การพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตของบริษัทแล้ว HR เชิงกลยุทธ์คือสิ่งที่ต้องดํารงไว้และขาดไม่ได้

ดูจากข้อได้เปรียบจากแต่ละบุคคล และการเชื่อมโยระหว่างพนักงานและองค์กร การจับผลงานที่ดีที่สุดของแต่ละคนออกมา โดยการสนับสนุนให้เป็นหนึ่งในความการต้องการของ HR เชิงกลยุทธ์

สิ่งนี้จะนํไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมในบ้าน โดยการเพิ่มบุคลากรเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับธุรกิจ

CoE: Center of excellence

ตําแหน่งที่สําคัญของ COE คือการประสานงานด้านเงินเดือน การฝึกอบรม การตัดสินใจของปรัชญาและการดําเนินงานมาตรฐานขององค์กร

ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องการมุมมองจากบริษัททั้งหมดในงานทรัพยากรบุคคล

Ops: Operations

งานของ HR ต้องมีการทําบัญชีเงินเดือน การป้อนข้อมูลของการลาออก สามารถเรียกได้ว่าเป็น OP

นี่เป็นฐานที่สําคัญในการจัดข้อมูลพนักงานที่สําคัญ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆได้อย่างถูกต้อง

เมื่อเร็วๆนี้ จํานวนบริษัทที่ใช้ Outsource สําหรรับงานเหล่านี้ เพื่อมุ่งเน้นงานที่เป็นแกนหลักเพิ่มมากขึ้น

ทําไม HR เชิงกลยุทธ์จึงมีความต้องการมากในตอนนี้

การพัฒนาเทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์เป็นบริบทที่ว่า HRเชิงยุทธศาสตร์เป็นที่ต้องการในขณะนี้

การพัฒนาเทคโนโลยี งานประเภทใหม่ๆและอุตสาหกรรมใหม่ ทักษะหรือ skill เพิ่มมากขึ้น และโอกาสที่ได้ร่วมมือกับลูกค้าต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน

เพื่อการตอบสนองต่อยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ บริษัทต่างๆจึงต้องติดตามความเปลี่ยนแปลง

แต่ในหลายๆบริษัท แม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจถึงความสําคัญของสิ่งนี้ แต่ปรัชญาของ HR เชิงกลยุทธ์ก็ไม่ได้ดูดซึมซับ ซึ่งมี 3 หลักเหตุผลที่สามารถคิดได้

กลยุทธ์การจัดการซึ่งไม่สอดคล้องและไม่ชัดเจน

HR เชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการอาจไม่ได้ผลหากไม่มีการอธิบายถึงกลยุทธ์ที่ชัดเจน

บวกกับถ้าตําแหน่งงานของ HR และผู้จัดการไม่เท่ากัน ซึ่งผู้จัดการจะไม่ใช้ข้อเสนอจากแผนก HR ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า ยุทธศาสตร์ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อการจัดการได้

การมีส่วนร่วมในแผนกทรัพยากรบุคคล

สําหรับบริษัทต่างๆที่ยังคิดว่า “การบริหารงานเป็นงาน HR” แล้ว อาจไม่สามารถใช้ HR เชิงกลยุทธ์ แม้ว่ามีการจัดการเชิงกลยุทธ์อยู่แล้ว

พนักงานไม่ให้ความร่วมมือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ HR เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปองค์กร ดังนั้น พนักงานที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการต่อต้านสิ่งใหม่ๆ

ในกรณีนี้จําเป็นที่จะต้องมีการอธิบายในเรื่องของ HR เชิงกรยุทธ์อย่างชัดเจนว่า ไม่มีอันตรายต่อพนักงาน และในเวลาเดียวกับการปฏิรูปองค์กร

สรุป

เมื่อ IT กําลังมีการพัฒนา “มนุษย์” และ “องค์กร” อยู่ในระดับที่สูง ในปัจจุบันเรามีความเชี่ยวชาญในการประเมิณผล ดังนั้น HR จึงต้องการมุมมองจากหลายๆมุมมอง

อย่าปิดเปลือกด้วยปรัชญาเก่า โดยการเพิ่ม HR กลยุทธ์ในบริษัท ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานของบริษัทกว้างขึ้น และทําให้บริษัทของคุณมีความสามารถในการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว